Cita prèvia

Classificació de vehicles

Els tipus dels vehicles estan definits per una xifra de 4 dígits (0000)

  • 00 Per la seua construcció
  • 00 Per la seua utilització

D'aquesta manera, els vehicles es classifiquen en els següents Tipus:

Vehicles Tipus 1

Aquells la classificació dels quals comença per 0 i la classificació 66. Per exemple Motos.
01 Vehicle de tracció animal Vehicle arrossegat per animals.
02 Bicicleta És el cicle de dues rodes.
03 Ciclomotor Vehicle de dues o tres rodes proveït d'un motor de cilindrada no superior a 50 cm³, si és de combustió interna, i amb una velocitat màxima per construcció no superior a 45 km/h. Vehicle de quatre rodes la massa en buit de les quals siga inferior a 350 kg no inclosa la massa de les bateries en el cas dels vehicles elèctrics, la velocitat màxima dels quals per construcció no siga superior a 45 km/h i amb un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm³ per als motors de combustió interna, o la potència màxima neta de la qual siga inferior o igual a 4 kW per als altres tipus de motors.
04 Motocicleta Automòbil de dues rodes o amb sidecar.
05 Motocarro Vehicle de tres rodes dotat de caixa o plataforma per al transport de coses.
06 Automòbil de tres rodes Vehicle de tres rodes i cuatriciclos.
66 Quad-Atv Vehicle de quatre o més rodes fabricat per a usos específics molt concrets, amb utilització fonamentalment fora de carretera, amb sistema de direcció mitjançant manillar en el qual el conductor va assegut a cavall i dotat d'un sistema de tracció adequat a l'ús fora de carretera i la velocitat de la qual pot estar limitada en funció de les seues característiques tècniques o ús.

Vehicles Tipus 2

Aquells la classificació dels quals comença per 10, 11, 20, 24, 30, 31, 32, 40, 41. Per exemple Turismes, vehicles comercials.
10 Turisme Automòbil diferent de la motocicleta, especialment concebut i construït per al transport de persones i amb capacitat fins a 9 places, inclòs el conductor.
11 Autobús o autocar MMA 3.500 kg Automòbil concebut i construït per al transport de més de 9 persones inclòs el conductor, la massa màxima autoritzada del qual no excedisca de 3.500 kg.
20 Camió MMA 3.500 kg El que posseeix una cabina amb capacitat fins a 9 places, no integrada en resta de la carrosseria, i la massa màxima autoritzada de la qual no excedisca de 3.500 kg.
24 Furgón/Furgoneta MMA 3.500 kg  Automòbil destinat al transport de mercaderies la cabina de les quals està integrada en la resta de la carrosseria amb massa màxima autoritzada igual o inferior a 3.500 kg.
30 Derivat de turisme Vehicle automòbil destinat a serveis o a transport exclusiu de mercaderies, derivat d'un turisme del qual conserva la carrosseria i disposa únicament d'una fila de seients.
31 Vehicle mixt adaptable Automòbil especialment disposat per al transport, simultani o no, de mercaderies i persones fins a un màxim de 9 inclòs el conductor, i en el qual es pot substituir eventualment la càrrega, parcial o totalment, per persones mitjançant l'addició de seient.

Vehicles Tipus 3

Aquells la classificació dels quals comença per 5. Per exemple Tractors, Vehicles Especials.
50 Tractor agrícola Vehicle especial autopropulsat, de dos o més eixos, concebut i construït per a arrossegar o espentar ferramentes, maquinària o remolcs agrícoles.
51 Motocultor Vehicle especial autopropulsat, d'un eix, dirigible per manceras per un conductor que marxe a peu. Uns certs motocultors poden també ser dirigits des d'un seient incorporat a un remolc o màquina agrícola o a un aparell o bastidor auxiliar amb rodes.
52 Portador Vehicle especial autopropulsat de dos o més eixos, concebut i construït per a portar màquines agrícoles.
53 Tractocarro Vehicle especial autopropulsat de dos o més eixos, especialment concebut per al transport en camp de productes agrícoles.
54 Remolc agrícola Vehicle especial de transport construït i destinat per a ser arrossegat per un tractor agrícola, motocultor, portador o màquina agrícola automotriu. S'inclouen en aquesta definició als semiremolcs agrícoles.
55 Màquina agrícola automotriu Vehicle especial autopropulsat, de dos o més eixos, concebut i construït per a efectuar treballs agrícoles.
56 Màquina agrícola remolcada Vehicle especial concebut i construït per a efectuar treballs agrícoles, i que, per a traslladar-se i maniobrar ha de ser arrossegat o espentat per un tracte, motocultor, portador o màquina agrícola automotriu.

Vehicles Tipus 4

La resta de vehicles.
12 Autobús o autocar < = 3.500 Kgr. Automòbil concebut i construït per al transport de més de 9 persones inclòs el conductor, la massa màxima autoritzada del qual no excedisca de 3.500 Kgr.
13 Autobús o autocar articulat El compost per dues seccions rígides unides per una altra articulada que les comunica.
14 Autobús o autocar mixt El concebut i construït per a transportar persones i mercaderies simultània i separadament.
15 Trolebús Automòbil destinat al transport de persones amb capacitat per a 10, o més places, inclòs el conductor, accionat per motor elèctric amb presa de corrent per trole, que circula per carrils.
16 Autobús o autocar de dues altures Autobús o autocar en el qual els espais destinats als passatgers estan disposats, almenys parcialment, en dos nivells superposats, dels quals el superior no disposa de places sense seient.
21 Camió 3.500 kg <MMA 12.000 kg El que posseeix una cabina amb capacitat fins a 9 places, no integrada en resta de la carrosseria, i la massa màxima autoritzada de la qual és superior a 3.500 kg. i igual o inferior a 12.000 kg.
22 Camió MMA > 12.000 kg El que posseeix una cabina amb capacitat fins a 9 places, no integrada en resta de la carrosseria, i la massa màxima autoritzada de la qual siga superior a 12.000 kg.
23 Tractocamió Automòbil per a realitzar principalment l'arrossegament d'un semiremolc.
25 Furgó 3.500 Kgrs<MMA<=12.000 Kgrs. Camió l'el que la cabina està integrada en la resta de la carrosseria, amb massa màxima autoritzada superior a 3.500 Kgrs.i igual o inferior a 12.000 Kgrs.
26 Furgó MMA>12.000 Kgrs. Camió l'el que la cabina està integrada en la resta de la carrosseria, i la massa màxima autoritzada de la qual siga superior a 12.000 Kgrs.
60 Extractor de fangs Vehicle dotat d'una bomba d'absorció per a la neteja de pous negres i embornals.
61 Autobomba Vehicle equipat amb una autobomba de pressió per a moviment de materials fluidificats
62 Grup electrogen Vehicle dotat amb els elements necessaris per a la producció d'energia elèctrica
63 Compressor Vehicle destinat a produir aire comprimit i transmetre-ho a diverses eines o a locals amb ambient enrarit
64 Carretó transportador elevador Vehicle proveït de xicoteta grua o forqueta-plataforma per a transportar o elevar xicotetes càrregues en recorreguts generalment curts
65 Barredora Vehicle per a agranar carreteres i carrers de poblacions