Cita prèvia

Política de privacitat

Informació sobre el tractament de dades personals dut a terme per PISTES ITEUVE, S.A.

Als efectes previstos en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i altra legislació que li siga aplicable.

Els termes recollits a continuació seran d'obligat compliment per a tot el personal intern o extern que treballe o poguera treballar amb nosaltres i que tinguen accés a les dades que ens siguen facilitats, bé durant la navegació en la nostra Web, per la utilització dels nostres formularis o durant la contractació o prestació dels productes o serveis.

Responsable del tractament de Dades: PISTES ITEUVE, S. a. - CIF: cif/nif A03131257 - DIRECCION POSTAL: CTRA. ORIHUELA-ALMORADI, KM 8,3 – 03314 SAN BARTOLOME-ORIHUELA - TELÈFON: 965 36 71 82- CORREU ELECTRÒNIC: iteuve@iteuve.net

Finalitat

 • Gestionar administrativament els serveis sol·licitats, per mitjans tradicionals o electrònics.
 • Gestionar el servei addicional després de la prestació d'aquest.
 • Mantindre la relació contractual que, en el seu cas, ens uneix.
 • Informar-lo sobre productes, serveis o esdeveniments de la nostra empresa, o grup d'empreses. que pogueren ser del seu interés per mitjans tradicionals o electrònics.
 • Canalitzar les sol·licituds d'informació, suggeriments i reclamacions de clients per a la seua gestió i resolució.
 • Captura d'imatges de persones i/o vehicles per a previndre riscos que afecten la seguretat i protecció de les persones, locals i béns patrimonials així com per a denunciar, quan siga necessari, fets davant les autoritats competents o atendre els requeriments d'aquestes.
 • Gestió dels processos de selecció de personal.

La legitimitat del tractament recau en l'execució d'un contracte de prestació de serveis, en el seu consentiment previ o, en el seu cas, per interés legítim com per exemple per motius de seguretat, prevenció del frau, gestionar sol·licituds, consultes o possibles reclamacions.
Procedència de les Dades. La informació de caràcter personal tractada per nosaltres procedeix de:

 • L'aportació directa dels interessats a través dels formularis disposats per a la recollida de dades.
 • Fonts públiques.
 • Informació necessària aportada pels interessats per a la prestació/compra del servei/producte.

Els destinataris seran únicament altres empreses del mateix grup, en el seu cas, o altres tercers sobre els quals recaiga algun tipus d'obligació legal per a la seua cessió.
El període de conservació de la informació de caràcter personal es limitarà al període de temps durant el qual siga necessària per a poder utilitzar-la segons la finalitat per a la qual va ser recollida o mentre no s'exercisca el dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seues dades. En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre puga ser necessària per a l'exercici o defensa de reclamacions o puga derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que haja de ser atesa i per a això siga necessària la seua recuperació.

 • Sobre els quals no s'efectuarà cap decisió de manera automatitzada.
 • Sobre els quals no es produirà cap mena de transferència internacional.
 • Sobre el qual podrà exercitar els drets de rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seues dades, remetent una sol·licitud per escrit a l'adreça anteriorment indicada, acompanyant un document per a la seua identificació.
 • Amb la finalitat de protegir la seua informació personal i la seua privacitat utilitzem les mesures tècniques i organitzatives adequades, revisant aquestes mesures periòdicament.
 • La informació i documentació relacionada amb el compliment de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal serà revisada almenys una vegada a l'any, o bé quan es produïsquen modificacions en aquesta legislació o en algun dels procediments de tractament de la seua informació personal.

Si considera que el tractament de les seues dades personals vulnera la normativa o el que es disposa en el present document, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és l'autoritat de control competent en la protecció de les seues dades personals, a través de la seua seu electrònica www.agpd.es

Si té qualsevol tipus de consulta, comentari o inquietud sobre com tractem la informació de caràcter personal pot posar-se en contacte amb nosaltres en el telèfon 965 36 71 82 o correu electrònic iteuve@iteuve.net