Cita prèvia

Preguntes Freqüents

El meu vehicle té deficiències detectades en la inspecció tècnica periòdica, una vegada esmenades, he de tornar a la mateixa estació d'ITV en la qual passe la inspecció?

Igual que en el cas de la primera inspecció, les successives a les quals haja de sotmetre's el vehicle per a comprovar l'esmena de les deficiències trobades pot efectuar-se en qualsevol estació d'ITV del territori nacional, tal com estableix en l'article 11 del Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles.

Quina freqüència d'inspecció periòdica li correspon al meu vehicle?

La freqüència d'inspecció tècnica periòdica s'estableix, amb caràcter general, en funció de la categoria d'homologació del vehicle, de conformitat amb l'article 6 del Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles. Únicament s'estableixen excepcions per a determinats vehicles com a ambulàncies, taxis, d'escoles de conductors que efectuen transport escolar i de menors o en el cas de vehicles històrics catalogats.

He d'esperar al dia exacte en el qual he de sotmetre al meu vehicle a una nova inspecció per a efectuar-la?

No, els vehicles sotmesos a inspecció fins a 30 dies abans del dia en què es compleix el termini per a sotmetre'l de nou a inspecció conserven la data original per a computar el nou termini.

Tinc una acte caravana, Quina freqüència d'inspecció li correspon?

Els vehicles especials ACTE CARAVANES que hagen sigut homologats com a tals, són de categoria M, i per tant han de sotmetre's a inspecció amb les freqüències establides per a aquesta categoria, excepte en el cas que la seua classificació per reglament general de vehicles siga MIXT, ja que llavors aplica la freqüència de N segons l'article 6.3 del Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles.

Tinc un furgó habitatge, Quina freqüència li correspon?

Igual que en el cas general, la freqüència d'inspecció d'aquests vehicles estarà determinada per la categoria d'homologació d'aquest, M o N. la classificació “ furgó habitatge” per tant no determina una freqüència única, ja que depén de la categoria d'homologació que haja correspost al vehicle, de conformitat amb les disposicions de la Directiva 2007/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 5 de setembre de 2007 per la qual es crea un marc per a l'homologació dels vehicles de motor i dels remolcs, sistemes, components i unitats tècniques independents destinats a aquests vehicles.

On he de passar la inspecció tècnica periòdica?

Segons l'article 17 del Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles existeix llibertat per a l'elecció de l'estació ITV del territori nacional on es desitge realitzar la inspecció tècnica de vehicles, qualsevol que siga el tipus d'inspecció.

Quins vehicles estan obligats a sotmetre's a inspeccions tècniques periòdiques?

Segons l'article 4.1 del Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles: “els vehicles matriculats o que vagen a ser matriculats a Espanya, per a poder circular per les vies públiques, hauran de sotmetre's a inspecció tècnica en una estació ITV en els casos i amb la periodicitat, requisits i excepcions que s'estableixen en aquest reial decret”.

Quin és el vostre horari?

Seleccione la pestanya de la nostra web anomenada "Estacions".

Una vegada ací, pot triar sobre cadascuna d'elles i li apareixerà un pla de situació, així com els horaris d'aquesta.

Disposen de cita prèvia?

Disposem de cita prèvia a través de la direcció cita prèvia

És obligatori portar l'adhesiu pegat en el meu vehicle en lloc visible?

Sí.

És obligatori en tots els casos segons l'indicat en el Reial decret 1987/1985 de 24 de Setembre, que diu entre altres coses:

Quina documentació he de portar a la ITV per a revisar el meu vehicle?

Seleccione en l'opció de "Serveis" i una vegada ací, trie el tipus d'inspecció sobre la qual necessite informació sobre aquest tema.

Necessiten passar ITV els ciclomotors?

De moment, només és necessària i OBLIGATÒRIA la inspecció de comprovació sonora (RUIOS) en aquells vehicles censats a la Comunitat Valenciana.

Quina documentació necessite per a fer una reducció de P.M.A. d'un vehicle?

  • Certificat de fabricant autoritzant la reducció
  • Sotmetre el seu vehicle a Inspecció, en la qual s'aportarà la documentació del vehicle, al costat de l'anterior certificat.

Tambien es pot donar el cas que el fabricant del vehicule el tinga contemplat en el seu homologacion de tipus.

 

Quin és el preu de la revisió?

Per a poder saber quals són totes i cadascuna de les nostres tarifes, haurà de seleccionar la pestanya anomenada " TARIFES " ací obtindrà una informació completa del que costen els serveis oferits.

A quina hora és recomanable portar el meu vehicle per a revisar-lo?

L'horari recomanable durant quasi qualsevol època de l'any, és precisament a primeres hores del dia, el més pròxim possible als nostres horaris d'obertura.

Quan he de revisar el meu vehicle?

Per a saber quan té vosté que revisar el seu vehicle, haurà de seleccionar en la nostra web, l'opció de "QUADRE DE CADUCITATS"..

Una vegada sàpia que tipus de vehicle vulga obtindre la informació, en aquest apartat obtindrà la dada immediatament.

Quins documents es necessiten per a matricular un vehicle d'importació?

Ha de seleccionar dins de l'opció "Serveis" de la nostra pàgina web, l'apartat on fa referència a "Inspeccions prèvies a la matriculació".

Com és l'itinerari recomanable per a arribar a la seua ITV?

L'itinerari recomanable el trobarà en la nostra web, en l'opció "Estacions".

Una vegada ací, en el mapa de portada, podrà utilitzar el zoom situat en la part superior esquerra i acostar tot quant vulga la situació a considerar.

Trie en aquest cas, l'Estació d'ITV més còmoda o pròxima a la seua ubicació que desitge.

Quins documents necessite per a legalitzar una reforma?

Ha de seleccionar dins de l'opció "Serveis " de la nostra pàgina web, l'apartat on fa referència a "Inspeccions per Reformes".