Cita prèvia

Condicions Generals de Compra

1. Parts

D'un costat, PISTES *ITEUVE, S. a. amb domicili en CTRA. ORIHUELA-*ALMORADI, KM 8,3 – 03314 SAN *BARTOLOME-ORIHUELA - CIF: *cif/*nif A03131257, TELÈFON: 965 09 90 60 - CORREU ELECTRÒNIC: iteuve@iteuve.net. Inscrita en el R.M. Alacant amb data 15/03/1982 – Tom 1.412, Foli 1 fulla Núm. 12.152. Pistes *Iteuve, S. a. en la seua condició de titular de la plataforma https://tuitv.es/cita-previa/ (d'ara en avant, el “Lloc web”), i d'un altre, el comprador, entés com qualsevol Usuari Registrat segons el que es disposa en les Condicions d'Ús, major d'edat i amb capacitat jurídica i d'obrar necessària, que complete els passos establits en el Lloc web orientats a aconseguir cita prèvia per a l'adquisició de serveis d'Inspecció Tècnica de Vehicles (d'ara en avant, el “Comprador”).

2. Objecte

L'objecte d'aquestes Condicions Generals de Compra és regular l'adquisició de serveis d'Inspecció Tècnica de Vehicles a través del Lloc web per part del Comprador, a canvi d'una contraprestació econòmica que es corresponga amb l'ací disposat.

3. Ús del Lloc web

En fer ús d'aquesta pàgina web i realitzar comandes a través d'aquesta, el Comprador es compromet a:

 • Fer ús del Lloc web únicament per a reservar cites prèvies o adquirir serveis legalment vàlids.
 • No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es poguera considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole, Pistes *Iteuve, S. a. es reserva el dret d'anul·lar-lo i informara les autoritats pertinents.
 • Facilitar-nos el seu nom i cognoms, matrícula del vehicle, adreça de correu electrònic i telèfon mòbil de manera veraç i exacta. Aquestes dades seran gestionats d'acord amb la nostra (Política de privacitat | Pistas Iteuve S.A.) i podran ser utilitzats per a contactar amb el client en cas que siga necessari per a solucionar algun problema relacionat amb la prestació del servei. Si el Comprador no ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la comanda. En realitzar una comanda a través del Lloc web, el Comprador declara ser major de 18 anys i tindre capacitat legal per a celebrar contractes.

4. Serveis.

4.1. Oferta de Serveis.

El Lloc web ofereix informació sobre tots els serveis a la disposició del Comprador, característiques i preus. No obstant això, Pistes *Iteuve, S. a. es reserva el dret a incloure, retirar, o modificar sense previ avís i en qualsevol moment els serveis que s'ofereixen als seus clients a través del Lloc web. Els productes oferits a cada moment pel Lloc web es regiran per les condicions generals vigents a cada moment.

4.2. Disponibilitat

La disponibilitat dels nostres serveis pot variar en funció de la demanda dels clients. La possibilitat de prestar els serveis en l'estació d'ITV s'actualitza de manera automàtica pels nostres sistemes informàtics i, addicionalment, de manera periòdica el nostre equip revisa que estiga correcte, però això no ens permet garantir amb total seguretat que els serveis adquirits es puguen prestar en el moment concret que siguen requerits o que per a aquest moment no hagen sigut legalment modificats, ja siga en contingut o en preus. En aquest cas, Pistes *Iteuve, S. a. contactarà amb el Comprador com més prompte millor informant sobre la impossibilitat de la prestació del servei d'acord amb els acords, oferint les següents opcions:

 • La possibilitat de rebre el mateix servei en la mateixa estació d'ITV o del Grup un dia diferent.
 • La devolució del total de l'abonat.
 • El cobrament o devolució, segons el cas, de la nova tarifa.

Amb caràcter general no es poden realitzar comandes que incloguen diversos serveis, no obstant això, en cas que el Lloc web permetera fer-lo puntualment, en el cas que el Comprador haguera fet una comanda que comprenga diversos serveis i alguns d'ells estigueren disponibles i altres no, PISTES *ITEUVE, S. a. contactarà amb el Comprador al més prompte possible informant-lo d'aquesta situació i donant-li les opcions avantdites per a cadascun dels serveis que no hagen sigut efectivament prestats.

5. Procés de compra/adquisició d'un servei.

El procés d'adquisició dels serveis és senzill i pot realitzar-se a través del Lloc web.

Per a adquirir qualsevol servei a través del Lloc web, haurà d'acceptar les Condicions Generals de Compra, de les Condicions Generals d'Ús, els Termes i Condicions Generals de Contractació de Pistes *Iteuve, S.A. i la Política de Privacitat i de Cookies. Només llavors podrà abonar-ho de considerar-ho convenient als seus interessos.

Per tant, per a realitzar una compra en el Lloc web, després de triar els serveis deurà:

a) El Comprador haurà de triar: (1) triar el tipus de vehicle (2) triar el tipus de combustible del vehicle per al qual sol·licitarà el servei i (3) el dia i hora en què se li prestaran els seus serveis dins de la disponibilitat oferida per PISTES *ITEUVE, S.A.

b) Una vegada seleccionada la cita prèvia podrà optar entre seleccionar si farà el pagament en el moment en el qual se li preste el servei d'ITV o realitzar-lo en aqueix mateix moment mitjançant pagament en l'Estació, pagament en línia, amb targeta de crèdit o *Bizum. Per a fer-ho haurà d'emplenar totes les dades requerides en el formulari, inclosa, i fer clic a “Comprar Ara”, prèvia acceptació d'aquestes Condicions Generals de Compra, de les Condicions Generals d'Ús, els Termes i Condicions Generals de Contractació de Pistes *Iteuve, S.A. i la Política de Privacitat i de Cookies.

c) En aqueixa pantalla de compra, l'Usuari Registrat deurà també seleccionar el mètode de pagament triat. Actualment, els mitjans de pagament disponibles són els següents:

 • Targeta de dèbit o crèdit: s'accepten pagaments amb targetes *4b, *MasterCard i Visa. En aquest cas necessitarem que el Comprador ens facilite informació relativa a la seua targeta als únics efectes de tramitar el pagament.
 • Bizum.

No obstant això, l'anterior, no es guardaran en el nostre lloc web en cap moment dades bancàries del Comprador, ni de la seua targeta bancària, ni del seu compte corrent, ni un altre tipus de contrasenyes.

d) Fet això, deurà, després de revisar la seua comanda i en funció del mètode de pagament seleccionat, procedir al pagament i, amb això, confirmar la seua voluntat d'adquirir i formalitzar la transacció.

e) Pistes *Iteuve, S. a. confirmarà al Comprador haver rebut la seua voluntat d'adquirir els serveis i també li confirmarà el pagament, si aquest s'ha realitzat correctament. A més, li remetrà per correu electrònic la confirmació de la comanda amb la corresponent factura. Amb l'acceptació d'aquestes Condicions Generals de Compra s'entén que el Comprador ha consentit l'enviament de factura electrònica. En qualsevol moment pot oposar-se a això escrivint a iteuve@iteuve.net

6. Prestació del servei.

Amb caràcter general, una vegada rebut la comanda en el nostre sistema, PISTES *ITEUVE, S. a. procedirà a reservar l'hora per a la seua prestació en l'estació d'ITV que corresponga amb l'opció triada pel Comprador.

No obstant l'anterior, i en circumstàncies excepcionals (nombre elevat de comandes, períodes vacacionals, etc.), PISTES *ITEUVE, S. a. es reserva el dret d'anul·lar qualsevol comanda en cas de ser necessari, en aquests supòsits, l'Usuari Registrat i potencial Comprador serà informat degudament abans de fer la seua compra mitjançant avisos en el Lloc web o, en cas que la situació s'haja desencadenat amb posterioritat a la comanda, es procedirà d'acord amb el que es disposa en el punt 4.2 de les presents Condicions.

El Comprador haurà de presentar-se 15 minuts davant de l'hora per ell seleccionada en l'estació d'ITV per ell triada en el moment de la comanda amb el vehicle de la matrícula introduïda per ell en la Comanda, vehicle que ha de ser del mateix combustible que va marcar en la Comanda.

En cas que el Comprador es presente amb una antelació major de 30 minuts de la cita seleccionada amb un altre vehicle o amb el vehicle d'un altre combustible del seleccionat en la Comanda, PISTES *ITEUVE, S. a. podrà negar-se a executar el servei per haver-se modificat els elements integrants del contracte. En aquests casos es revisarà si a la Comanda li poden ser aplicable alguna de les Garanties Ampliades de PISTES *ITEUVE, S. a. descrites en el punt 9.2 de les presents Condicions. En cas de no ser aplicable cap d'elles, el Comprador no tindrà dret a cap reembossament.

Una vegada que el Comprador es presente en l'estació d'ITV, Pistes *Iteuve, S. a. procedirà a prestar-lo d'acord amb la legislació vigent i els ET́*RMINOS I CONDICIONS GENERALS DE *CONTRATACIÓN DE PISTES *ITEUVE, S. a. PER A la *PRESTACIÓN DE SERVEIS DE *REALIZACIÓN D'INSPECCIONS, PROVES, CONTROLS I ASSAJOS.

7. Política de preus

Els preus que són mostrats en el Lloc web són fixats per Pistes *Iteuve, S. a. Els preus es mostren en euros. Abans d'adquirir qualsevol dels serveis seleccionats, el Lloc web mostrarà o bé els preus amb l'I.V. A. inclòs com a preu final o desglossats segons la base imposable i els impostos aplicables a cada moment

Atés que es tracta d'un servei els preus del qual depenen de taxes fixades per la Comunitat Autònoma de referència, els qui, en alguns casos, poden fins i tot fixar el preu de la totalitat del servei, en cas que es produïsca alguna variació en els preus o taxes fixats i comunicats per PISTES *ITEUVE, S.A. o per la Comunitat Autònoma competent entre el moment de la comanda i el moment de l'efectiva prestació del servei, PISTES *ITEUVE, S. a. li reintegrarà la totalitat de l'abonat, havent de realitzar-se una altra Comanda per a l'efectiva prestació per l'import del nou preu que també s'inclourà com amb l'I.V. A. inclòs com a preu final o desglossats segons la base imposable i els impostos aplicables a cada moment.

És possible que el Lloc web incloga promocions i/o codis de descomptes. Tals circumstàncies apareixeran reflectides en pantalla, igual que les eventuals condicions aplicables en el seu cas.

8. Acceptació de les Condicions Generals de Compra.

Quan la compra es realitza íntegrament a través de la Web, el Comprador haurà de llegir les presents Condicions i acceptar-les de manera expressa, a més dels citats Termes i Condicions Generals de Compra de PISTES *ITEUVE, S.A. fent clic en la casella de verificació del consentiment corresponent, que es troba desmarcada per defecte.

En cas que existisquen normes o restriccions especials que afectaren a determinades tarifes, descomptes i/o productes, tals normes o restriccions especials seran posades de manifest en la pantalla abans de procedir a l'adquisició del producte.

9. Desistiment, canvis i devolucions.

9.1. PISTES *ITEUVE, S. a. garanteix al Comprador la possibilitat de desistir la transacció realitzada a través del Lloc web, per qualsevol motiu, i retornar l'import dels serveis adquirits, dins dels DEU dies naturals següents a la Comanda, sempre abans que s'haja prestat el servei d'Inspecció d'ITV. En cas que desitge modificar-ho de cap manera, es procedirà a la devolució del servei adquirit i a la generació d'una nova Comanda o a la modificació del mateix previ acord amb el client.

El Comprador, dins del termini establit en el paràgraf anterior, podrà:

 • Comunicar amb l'estació d'ITV en el telèfon 965 09 90 60 per a la prestació del servei, facilitant les dades del servei objecte del desistiment i, sempre que aquest no s'haja prestat, PISTES *ITEUVE, S. a. procedirà, segons l'elecció del Comprador, a retornar l'import abonat pel servei adquirit.
 • El Comprador també podrà desistir de la seua compra, dins del termini establit en el primer paràgraf d'aquest apartat, notificant a PISTES *ITEUVE, S. a. al correu electrònic pistas@iteuve.net la seua decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca. Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici d'aquest dret siga enviada abans que vença el termini corresponent. PISTES *ITEUVE, S. a. contestarà a aquest email i continuarà amb el procés del desistiment si és que aquest s'ha comunicat dins del termini establit i sempre que el servei objecte del desistiment no s'haja prestat.

9.2.- Garantia Ampliada per part de PISTES *ITEUVE, S.A..

Com a ampliació a la Garantia legal descrita en el punt anterior, PISTES *ITEUVE, S. a. garanteix al Comprador durant els DOS mesos posteriors al moment en què es produïsca la Comanda la possibilitat de desistir la transacció realitzada a través del Lloc web, en determinades situacions, i sol·licitar la devolució dels serveis adquirits o modificar-los, sempre abans que s'haja prestat el servei d'Inspecció d'ITV.

Aquesta Garantia Ampliada operarà en els següents suposats, sempre que no hagen transcorregut més de DOS mesos des de la Comanda i pagament d'aquest:

Impossibilitat total d'acudir a la prestació del servei adquirit per part del Comprador avisada abans del dia de la cita prèvia. - PISTES *ITEUVE, S. a. retornarà el total de l'import del servei.
Impossibilitat d'acudir a la prestació del servei adquirit per part del Comprador en el dia i hora sol·licitats avisada abans del dia de la cita prèvia. - Es modificarà el dia i hora, sempre que no implique un canvi de preu. En cas d'implicar un canvi de preu, es retornarà el total de l'import del servei.
Retard del Comprador de més de trenta minuts a la cita prèvia. - En cas d'acudir amb una demora major de trenta minuts a la cita prèvia, PISTES *ITEUVE, S. a. podrà optar a la seua elecció per prestar el servei en aquest moment, o retornar la totalitat de l'import del servei i oferir al Comprador la tramitació d'una nova comanda.

 • Impossibilitat total o parcial d'acudir a la prestació del servei adquirit per part del Comprador avisada el dia de la cita prèvia o amb posterioritat a aquest. - PISTES *ITEUVE, S. a. retornarà el total de l'import del servei.
 • Impossibilitat d'acudir a la prestació del servei adquirit per part del Comprador a l'estació d'ITV que havia sol·licitat. - Es retornarà la totalitat de l'import del servei, oferint al Comprador la tramitació d'una nova Comanda per a l'estació d'ITV triada.
 • Error comés pel Comprador en la matrícula, el tipus de combustible o el servei adquirit. - Es retornarà la totalitat de l'import del servei, oferint al Comprador la tramitació d'una nova Comanda o es procedirà, previ acord amb el Comprador, a la modificació de les condicions de compra.

9.3. Excepcions al desistiment

El dret al desistiment té uns certs límits basats en les exclusions legals de l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

En particular, voldríem ressaltar que, en virtut d'aqueix article, el Comprador no podrà desistir de la seua compra quan l'objecte del desistiment siguen serveis que ja s'han prestat íntegrament entre els que s'inclouen aquelles inspeccions d'ITV que s'hagen realitzat íntegrament o aquelles que, una vegada començades, hagen sigut interrompudes per qualsevol causa que no siga atribuïble a PISTES *ITEUVE, S.A. o a força major.

9.4. Garanties

En el cas que el servei que haguera adquirit el Comprador es prestara d'una manera defectuosa, procedirem, segons el convenient de conformitat amb la garantia legal.

Si el Comprador contracta com a consumidor i usuari, PISTES *ITEUVE, S. a. li ofereix garanties sobre els serveis que comercialitza a través del Lloc web, en els termes legalment establits per a cada tipus de servei.

S'entén que els serveis són conformes amb el contracte sempre que s'ajusten a la descripció realitzada per PISTES *ITEUVE, S.A. i posseïsquen les qualitats que s'hagen presentat en el Lloc web i s'hagen prestat d'acord amb les normatives vigents en el moment de la prestació del servei per a les Inspeccions Tècniques de Vehicles en la Comunitat Autònoma competent.

La garantia de PISTES *ITEUVE, S. a. només cobreix els serveis que se li hagen encarregat expressament i per tant queda exclosa, la garantia relativa a l'estat i funcionament global dels vehicles dels clients inspeccionats. En particular, PISTES *ITEUVE, S. a. no assumirà́ cap responsabilitat pel disseny d'aquests, la seua construcció, materials i en general de l'estat de qualsevol part del vehicle inspeccionat, llevat que aquestes qüestions s'incloguen expressament per escrit en el contracte.

Tota garantia oferida per PISTES *ITEUVE, S. a. comportará únicament l'execució correctiva d'un Servei addicional complementari, dins d'un termini de temps raonable. Si aquest Servei correctiu no fora suficient per al client, o de manera injustificada PISTES *ITEUVE, S. a. es negará a dur-lo a terme o el retardara sense justificació, el client tindrà dret a rebaixar els honoraris dels Serveis objecte del contracte o/a resoldre el contracte el mateix, a la seua elecció.

9.5. Sense perjudici de l'anterior, els contractes subscrits amb consumidors que es regirán pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (“*LGDCU”), per a les reclamacions en les quals s'exigisca la *prestación de Serveis complementaris, sàrriá de *aplicación l'art. 1490 del *Códic Civil.

A més, en compliment amb la normativa europea i amb l'article 40.5 de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, PISTES *ITEUVE, S. a. posa a la disposició dels Compradors del seu Lloc web l'enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr. La Comissió Europea ha creat aquesta plataforma amb la finalitat que empreses i consumidors en línia resolguen de manera extrajudicial els conflictes a través d'ella de manera senzilla i transparent, sense acudir als tribunals.

PISTES *ITEUVE, S. a. informa igualment que en l'estació d'ITV existeixen fulles de reclamacions a la disposició d'aquells Compradors que tinguen la consideració de consumidors i usuaris segons la legislació vigent.

10. Obligacions de les parts

10.1. Obligacions de PISTES *ITEUVE, S.A.

En virtut d'aquestes Condicions, PISTES *ITEUVE, S. a. es compromet a:

 • Posar els seus millors esforços en l'execució dels tràmits necessaris per a la prestació del servei sol·licitat pel Comprador.
 • Facilitar tota la documentació necessària per a rebre la comanda, inclosa després de la prestació del servei l'acreditativa de la ITV segons la legislació aplicable.
 • Complir amb qualssevol altres obligacions derivades del marc normatiu vigent, contingudes en les presents Condicions o en qualssevol altres condicions que resultaren aplicables.

10.2. Obligacions del Comprador

Amb l'acceptació d'aquestes Condicions, el Comprador es compromet a:

 • Pagar dins del termini i en la forma escaient les quantitats corresponents, incloent taxes, impostos i qualssevol altres costos especificats durant el procés de compra. La falta de pagament, eximirà a PISTES *ITEUVE, S. a. del compliment de les seues obligacions.
 • Respondre de l'autenticitat i precisió de les dades que facilite per a l'adquisició del servei.
 • Assumir la responsabilitat derivada de no complir els requisits exigits per PISTES *ITEUVE, S. a. per a ostentar la condició de Comprador o de la no possessió de la documentació requerida per a realitzar la comanda.
 • Complir qualssevol altres obligacions incloses en les presents Condicions o en qualssevol altres condicions que resultaren aplicables, com puguen ser les Condicions Generals d'Ús o les Particulars de Registre, i assumir qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment, deixant totalment indemne a PISTES *ITEUVE, S. a.

11. Responsabilitat.

PISTES *ITEUVE, S. a. compta amb una assegurança de Responsabilitat Civil adequat a la seua activitat professional *según la normativa vigent. La *Compañía sol *responderá per doneño emergent (excloent lucre cessant) en cas de dol o negligència greu i únicament en el supòsit d'incompliment d'una *obligación essencial (d'ara en avant la “*obligación essencial") i amb els *lí*mites que es *prevén en la *condición següent.

Si, en virtut de la condició anterior, PISTES *ITEUVE, S. a. fora responsable, la seua responsabilitat es limitará, com a quantitat màxima en cada cas a la següents 30.000€ per danys a béns 30.000€ per pèrdues econòmiques

PISTES *ITEUVE, S. a. no sàrriá responsable dels doneñus causats per l'incompliment d'una *obligación contractual no essencial. Es consideren "obligacions contractuals essencials" aquelles que protegeixen els interessos *jurí*dicos del client i que són essencials per al bon fi del contracte, i per tant pel seu contingut i finalitat, ha de garantir-se *especí*ficamente al client. En els supòsits de doneñus personals o per a la salut, PISTES *ITEUVE, S. a. sotáel sàrriá responsable en els casos en què incórrega dol o negligència greu i amb els *lí*mites que marque la Llei o els Tribunals en el seu cas.

Quan un client present una *reclamación en virtut d'aquest contracte, *deberá informar sense demora a PISTES *ITEUVE, S. a. per escrit sobre els possibles doneñus imputables a aquesta.

La *exclusión o *limitación de les reclamacions per doneñus contra PISTES *ITEUVE, S. a. inclou *también les reclamacions enfront de treballadors, equip directiu, col·laboradors, consultors, experts, agents o *demás personal auxiliar amb el qual PISTES *ITEUVE, S. a. compte per a la *prestación dels serveis.

Exceptuant els casos en els quals la prescripció del dret a reclamar siga necessàriament major, les reclamacions per doneñus causats a clients que no tinguen la *condición de consumidors *prescribirán al cap d'un *año de conformitat amb l'art. 1968 del *Códic Civil.

12. Indemnització

L'incompliment per part del Comprador de les presents Condicions o de qualssevol altres normes que resultaren aplicables pot suposar danys i perjudicis per a PISTES *ITEUVE, S. a. En aquest sentit, PISTES *ITEUVE, S. a. es reserva el dret d'exercir les accions legals oportunes contra el Comprador per a exigir la indemnització que considere oportuna i rescabalar així els danys i perjudicis que se li hagen ocasionat.

13. Modificacions

PISTES *ITEUVE, S. a. pot en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, actualitzar i/o modificar les presents condicions. No obstant això, el client sempre coneixerà abans de la contractació les condicions aplicables a la seua compra. Aquestes modificacions entraran en vigor a partir de la seua publicació en el Lloc web a través de qualsevol mitjà i forma.

La modificació de les presents Condicions només afectarà els Compradors que les accepten amb caràcter posterior a aquesta modificació.

14. Qüestions generals

14.1. Salvaguarda i interpretació d'aquestes Condicions

Les presents Condicions acceptades a cada moment i qualssevol altres condicions que es pogueren aplicar al Comprador constitueixen un acord únic entre les parts.

En cas de contradicció entre el que es preveu en les presents Condicions i qualssevol altres condicions subscrites entre les parts, els termes i condicions de les presents Condicions prevaldran sobre el que es preveu en aquelles, llevat que les estipulacions incloses en les mateixes establisquen expressament el contrari.

El fet que qualsevol de les parts, per impossibilitat o conveniència, no exigira el compliment estricte d'algun dels termes de les presents Condicions en un determinat moment, no suposa ni pot interpretar-se com una modificació, total o parcial, d'aquestes, ni com una renúncia per la seua part a exigir el seu compliment en els seus estrictes termes en el futur.

La declaració de nul·litat d'alguna o algunes de les estipulacions de les presents Condicions per part d'Autoritat competent no perjudicarà la validesa de les restants. En aquest cas, les parts contractants es comprometen a negociar una nova estipulació en substitució de l'anul·lada amb la major identitat possible amb aquesta. Si la substitució esdevinguera impossible i l'estipulació fora essencial per a les presents Condicions, segons el parer de la part perjudicada per la seua eliminació, aquesta podrà optar per la resolució de les Condicions.

Qualsevol referència realitzada en les presents Condicions a un article o cos normatiu que resulte derogat s'entendrà realitzada a la disposició equivalent que ho substituïsca.

14.2. Idioma

L'idioma aplicable a les presents Condicions és l'espanyol. Si s'han oferit versions d'aquestes en altres idiomes, ha sigut per cortesia i per a comoditat del Comprador. Aquest accepta expressament que les mateixes es regiran sempre per la versió en espanyol.

Si existira alguna contradicció entre el que diu la versió en espanyol d'aquestes Condicions Generals de Compra i el que diu alguna de les seues traduccions, en tot cas prevaldrà la versió en espanyol.

14.3. Legislació i fur

Les relacions entre PISTES *ITEUVE, S.A. i el Comprador sorgides a conseqüència de l'acceptació de les presents Condicions es regiran per la legislació i jurisdicció espanyoles.

Per a la resolució de les discussions o conflictes esdevinguts entre PISTES *ITEUVE, S.A. i el Comprador que tinga la consideració de consumidor i usuari conforme a la normativa aplicable en la matèria, tots dos se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, als Jutjats i Tribunals del domicili de PISTES *ITEUVE, S.A.

En compliment amb la normativa europea i amb l'article 40.5 de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, PISTES *ITEUVE, S. a. posa a la disposició dels clients del seu Lloc web l'enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr. La Comissió Europea ha creat aquesta plataforma amb la finalitat que empreses i consumidors en línia resolguen de manera extrajudicial els conflictes a través d'ella de manera senzilla i transparent, sense acudir als tribunals.

En cas que el Comprador no tinga la consideració de consumidor i usuari conforme a la normativa aplicable, les parts se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, llevat que per Llei es determine de manera imperativa un altre fur diferent, als Jutjats i Tribunals d'ALACANT.