Cita prèvia

Inspecció per canvis de matrícula

Documentació exigible:

  • Permís de circulació o taxa d'informe de Trànsit
  • Targeta d'ITV original

El canvi de matrícula solament es podrà concedir en els casos següents:

  1. Quan se sol·licite simultánemaente la nova matrícula i el canvi de titularitat d'un vehicle les sigles de matrícula del qual siga diferent a la província de l'adquirent del vehicle
  2. Quan el titular d'un vehicle canvie de domicili a una provimcia diferent de la de matriculació del vehicle
  3. Quan se sol·licite per raons de seguretat personal degudament acreditades