Cita prèvia

Tinc un furgó habitatge, Quina freqüència li correspon?

Igual que en el cas general, la freqüència d'inspecció d'aquests vehicles estarà determinada per la categoria d'homologació d'aquest, M o N. la classificació “ furgó habitatge” per tant no determina una freqüència única, ja que depén de la categoria d'homologació que haja correspost al vehicle, de conformitat amb les disposicions de la Directiva 2007/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 5 de setembre de 2007 per la qual es crea un marc per a l'homologació dels vehicles de motor i dels remolcs, sistemes, components i unitats tècniques independents destinats a aquests vehicles.
En aquells vehicles en els quals a causa de la seua antiguitat no conste la seua categoria d'homologació, es considerarà excepcionalment que són de categoria N si estan classificats com a furgó segons el reglament general de vehicles.